پیدا

آرزو

درخواست حذف اطلاعات

آرزو دااشتم باشی و اینطوری بغلت تایپ کنم....خیلی زیباست...الهی شکرت...دماغت تو گوشمه????????